Ahad, 16 Jun 2013

Definisi Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

PENTAKSIRAN

Definisi

Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan (LPM, 2000). Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang pelajar dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.

Tujuan Pentaksiran

· Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran· Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran· Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran.· Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.· Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif.· Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.· Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran

Aspek-aspek utama dalam pentaksiran


  • instrumen
  • kumpulan yang ditaksir
  • respon
  • kumpulan pentaksir
  • skor
PENGUJIAN

Definisi

Pengujian merupakan satu proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran.  Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab, atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar.

Menurut Cronbach (1970)“Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori”.

Menurut Robert Mills Gagne, pengujian ialah satu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku individu. Pengukuran ini merupakan suatu proses bagi guru untuk menentukan perubahan dan membuat pertimbangan nilai. Melalui pengujian, seseorang guru akan mudah untuk mengetahui tentang pencapaian objek, kaedah mengajar dan keberkesanan sesebuah kurikulum.

Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan, 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti, atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas, dikukuhkan oleh Milagros 1981, (dipetik dari Raminah, 1991) yang menegaskan bahawa:

“Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”.(Raminah 1991:2).

Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar, satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji.

Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan, diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan, kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. 

Kesimpulannya, pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat, yang dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. Justeru, kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting, malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

PENILAIAN

DefinisiPenilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran, yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap.

Diagnosis
Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. Selain itu, penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. Dengan itu, guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar, sama ada pada tahap yang sangat memuaskan, memuaskan, sederhana,lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Daripada penilaian yang dijalankan juga, guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas, yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran, supaya pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan keperluan pelajar. 

Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar.  Sekiranya pelajar menghadapi masalah dalam pembelajaran, guru akan menyelidik punca masalah tersebut. Maklumat berkenaan akan digunakan oleh guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. Tanpa bantuan khas ini, pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran.

PencapaianPenilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Selain itu, penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian; misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR), Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM); adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar.Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan, seperti cemerlang, sederhana atau gagal. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya, seperti pemilihan dan penempatan.

Pemilihan dan PenempatanPenilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Misalnya, seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu, perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai, seperti tatabahasa, perbendaharaan kata dan sebagainya. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran.

Selain itu, guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Sekiranya penguasaan mereka berbeza, guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. Dalam keadaan ini, tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka.

Selain memulakan sesi pengajaran, tujuan penilaian juga adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Misalnya, keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan.

Bimbingan dan kaunselingPenilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman, iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. Contohnya, mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam, akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini, terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran, iaitu motivasi daripada luar, seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar.

Tujuan lain Penilaian Ujian1. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar.2. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakan-rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain.3. Membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam subjek tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain.4. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya5. Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan.6. Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran.7. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka.8. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka.9. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya.

Latihan Amali Minggu 1

Apakah perbezaan pengujian, pentaksiran dan penilaian dari segi kegunaan, bentuk dan proses. Berikan contoh yang sesuai. Gunakan Peta Pemikiran i-THINK.
›Anda dikehendaki me›nyediakan laman web pembelajaran dan menyangkutkan kerja mingguan di laman web pembelajaran masing-masing pada setiap minggu.

›Anda boleh menyangkutkan power point, peta pemikiran  atau brosur ke laman web pembelajaran masing-masing.Sabtu, 19 Mei 2012


KAJIAN  TINDAKAN

Kajian Tindakan ialah suatu kajian yang berbentuk tindakan praktik (intervensi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti amalan penyelidik. Penyelidik dapat mengembangkan kemahiran menyiasat pengajaran diri sendiri di samping memupuk keinginan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta persekitaran kerja pendidik dan pelajar.

PROSES  KAJIAN  TINDAKAN

Kajian Tindakan melibatkan proses merancang, melaksana, memerhati dan mereflek secara sistematik.

REFLEKSI
Kajian Tindakan bermula daripada proses refleksi yang dilakukan oleh penyelidik terhadap tugas seharian mereka yang menyentuh kekuatan dan kelemahan P&P serta masalah yang dihadapi dalam melaksanakan P&P.

Apa  itu  Refleksi?
Refleksi merupakan proses mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui, memikirkannya, mempertimbangkannya seterusnya membuat penilaian terhadap pengalaman tersebut.
Proses refleksi perlu dilakukan secara kritis dalam melihat pelbagai isu dan masalah yang timbul dalam tugas seharian. Proses refleksi boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan.

a. Mengapa  perlu  Refleksi?

Refleksi  perlu  untuk  membolehkan  penyelidik:

Menilai  amalan  pengajaran  kendiri  dan  melakukan  penambahbaikan  P&P.
Meningkatkan  kualiti  diri  sebagai  penyelidik.
Menilai  kesesuaian  strategi  P&P  dan  Bahan  Bantu  Mengajar  (BBM).
Memperkasakan penyelidik untuk membuat perubahan ke arah peningkatan profesionalisme.
Menghurai  penjelasan  tentang  pelajar,  interaksi  bilik  darjah  serta  proses  P&P.

b. Bila  Refleksi  Dilakukan?
Refleksi  Peringkat  Awal
Refleksi peringkat ini dilakukan sebelum memulakan sesuatu Kajian Tindakan. Antara langkah yang boleh dijalankan:

Menjelaskan  isu,  fenomena  atau  masalah  pedagogi.
Menganalisis kefahaman kendiri terhadap isu, fenomena atau masalah pedagogi.
Menentukan  isu  atau  bidang  keperihatinan.
Mengenalpasti  tindakan  intervensi  yang  bersesuaian.
Contoh  soalan  untuk  mencetus  refleksi  pada  peringkat  awal:
Kenapa  pelajar  saya  nampak  seperti  tidak  memberi  perhatian?
Mengapa pelajar saya tidak memperolehi markah yang memuaskan dalam kuiz yang saya jalankan?
Apakah  strategi  yang  perlu  saya  gunakan?
Bagaimanakah  saya  melaksanakan  strategi  itu?

Refleksi  Peringkat  Semasa  Kajian
Refleksi  peringkat  ini  dilakukan  semasa  kajian  sedang  berlangsung  iaitu:
Membuat  keputusan  awal  terhadap  perjalanan  proses  tindakan  (intervensi).
Menerima  komen  dan  teguran  spontan.
Menilai  keberkesanan  tindakan  intervensi  yang  dijalankan.
Contoh  soalan  untuk  mencetus  refleksi  semasa  kajian:
Adakah  saya  setuju  dengan  proses  tindakan  yang  diambil?
Apakah  pandangan  saya  terhadap  tindakan  tersebut?
Adakah  strategi  yang  saya  laksanakan  berkesan?
Apakah  halangan  yang  dihadapi  semasa  menjalankan  tindakan  tersebut?

Refleksi  Peringkat  Selepas  Kajian
Refleksi  peringkat  ini  dilakukan  selepas  menjalankan  kajian  tindakan  untuk:

Menghasilkan  perubahan  dan  peningkatan  diri  guru  dan  murid.
Menilai  kesan  tindakan  yang  telah  diambil.
menentukan  rumusan  yang  boleh  dilakukan.
Merancang  tindakan  susulan.

MERANCANG

Pada peringkat ini penyelidik merancang aktiviti-aktiviti intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah yang telah dikenal pasti sebagai fokus kajian. Peringkat ini juga perancangan boleh dilakukan bersama-sama rakan kumpulan untuk merancang langkah-langkah intervensi yang bersepadu.

Mengenalpasti  Fokus  Masalah
Penentuan fokus kajian penting untuk memudahkan penyelidik membuat perancangan tindakan seterusnya agar tindakan yang bakal diambil berkesan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Perkara-perkara  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  menentukan  fokus  kajian:

Skop  Kajian
Kerelevanan  (relevility)
Kebolehurusan  (manageability)
Keserasian  (compatibility)

Menentukan  Objektif  Kajian

Objektif kajian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelidik melalui kajian yang dilakukan.

Merancang  Tindakan  Intervensi

Aspek-aspek berikut perlu diberi perhatian untuk menentukan jenis tindakan intervensi yang hendak dijalankan:

Memastikan  matlamat  tindakan  intervensi  selaras  dengan  objektif  kajian.
Menentukan  tempoh  pelaksanaan  bagi  setiap  aktiviti.
Mengenalpasti  bahan-bahan  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  aktiviti.
Menetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian keberkesanan tindakan intervensi yang dijalankan. cth: ujian, soal-selidik, pemerhatian, temu bual dan sebagainya.
Meletakkan penanda aras pencapaian minimum tindakan intervensi untuk mengesahkan keberkesanannya.Ahad, 19 Februari 2012

Tajuk Pembentangan Kumpulan (GSTT)

Kemahiran Berbahasa Bacaan dan Kefahaman

  • Definisi
  • Teknik membaca
  • Strategi melaksanakan kemahiran membaca menggunakan salah satu teknik yang dikemukakan.

Selasa, 14 Februari 2012

 Komunikasi

Komunikasi ialah proses yang bermula apabila sesuatu mesej (maklumat) daripada penyampai kemudian dipindahkan menerusi alat atau saluran khas kepada penerima yang kemudiannya memberi maklum balas (mengekod dan mentafsir)  terhadap mesej tersebut yang mengembalikan isyarat dalam bentuk sama ada mesej tersebut difahami atau tidak difahami (Sulaiman Md Yassin, et.all, 2002)

Komunikasi khalayak pula merujuk kepada proses komunikasi yang tersebar kepada kumpulan sasar yang tertentu. Dalam konteks komunikasi khalayak atau komunikasi awam, penerima sesuatu mesej itu dikenali sebagai khalayak kerana penerima utusan terdiri daripada jumlah individu yang ramai. Walaupun begitu, tidak semua penerima dianggap sebagai khalayak.

Konsep

·      Penyampai : Individu atau sesuatu yang menjadi punca sesuatu komunikasi itu bermula. 

·      Khalayak : Khalayak terdiri daripada individu yang memilih untuk mendedahkan diri mereka kepada sesuatu utusan yang disampaikan oleh sesuatu sumber komunikasi.

·   Mesej: Mesej merupakan sesuatu yang ingin disampaikan dalam bentuk perasaan, fikiran, pendapat atau fakta.

KONSEP KOMUNIKASI KHALAYAK

Sebelum kita cuba mempengaruhi khalayak, malah sebelum kita mula berucap, kita patut memastikan bahawa khalayak sudah bersedia mendengar atau menerima perkara yang hendak kita sampaikan dan mereka berupaya memahaminya. Oleh itu, para komunikator patut terus menganalisis khalayak mereka semasa sesuatu mesej itu sedang disampaikan. Ketika kita menyampaikan mesej kepada khalayak dan sekiranya perlu, kita mesti menyesuai atau mengubah penyampaian kita supaya menjadi lebih berkesan. Sebuah penyampaian bukanlah setakat satu persembahan oleh si komunikator malah penyampaian itu  merupakan satu perlakuan perutusan. Untuk memenuhi kehendak penyampaian itu, komunikator tidak hanya boleh menyampaikan sebarang mesej kepada khalayaknya, malah dia mesti peka kepada tindak balas khalayak terhadap utusan tersebut.

Sering kali para penyampai gagal memberi perhatian kepada khalayak mereka. Walaupun begitu, seseorang penyampai yang berkesan selalunya sedar sama ada khalayak itu faham penyampaiannya dan selalu bersedia untuk menyesuaikan mesej dengan keperluan ciri-ciri khalayak. Usaha ini mengandaikan bahawa sikap memberi dan menerima memang banyak berlaku antara para penyampai dan penerima.

Penerima sesuatu utusan (disebut juga pencerap) bukanlah seorang penerima yang pasif tetapi seorang pekongsi yang aktif dalam proses perutusan. Penerima bertindak balas sama ada secara lisan atau sebaliknya terhadap penyampai. Penyampaian mesej hanya terjadi apabila penerima (pencerap) itu faham apa yang dikatakan oleh si penyampai. Misalnya, apabila seorang Pengetua memberitahu keputusan peperiksaan kepada guru-guru di sekolahnya, para guru bukan sahaja mahu tahu berapa orang yang calon yang mendapat keputusan cemerlang, kepujian atau lulus, malah mereka juga ingin tahu keputusan itu meningkat atau merosot dari segi kualiti dan sebagainya. Jadi mereka mungkin mengemukakan soalan kepada Pengetua. Tegasnya, penyampai  dalam proses komunikasi khalayak  menjangkakan penyertaan aktif penerima.